مازندران

نمایندگی غرب استان سابات صنعت

نام و نام خانوادگی: علی هاشمی

استان: مازندران                         شهر: نوشهر

آدرس: مازندران – نوشهر – کمربندی نوشهر به چالوس – روبروی جایگاه دو منظوره سوخت مشایخ بخش

شماره تماس: ۰۸۳۳ ۲۹۰ ۰۹۰۲

نمایندگی ماهفروجک سابات صنعت

استان: مازندران                         شهر: ساری

آدرس: مازندران – ساری – کمربندی قائمشهر به ساری – روبروی روستای پاشاکلا – روستای ماهفروجک – بعد از ریل راه آهن – کوچه اول سمت چپ

شماره تماس: ۳ – ۴۵۴۰ ۴۲۴۳ – ۰۱۱

مازندران

نمایندگی غرب استان سابات صنعت

نام و نام خانوادگی: علی هاشمی

استان: مازندران                         شهر: نوشهر

آدرس: مازندران – نوشهر – کمربندی نوشهر به چالوس – روبروی جایگاه دو منظوره سوخت مشایخ بخش

شماره تماس: ۰۸۳۳ ۲۹۰ ۰۹۰۲

نمایندگی ماهفروجک سابات صنعت

استان: مازندران                         شهر: ساری

آدرس: مازندران – ساری – کمربندی قائمشهر به ساری – روبروی روستای پاشاکلا – روستای ماهفروجک – بعد از ریل راه آهن – کوچه اول سمت چپ

شماره تماس: ۳ – ۴۵۴۰ ۴۲۴۳ – ۰۱۱