کانکس بیمارستانی

کانکس بیمارستانی سازه پیش ساخته ای است که برای اینکه خیلی سریع بتوان یک بنای درمانی احداث کرد بکار می رود.
همچنین در برخی مکان هایی که امکان انجام عملیات ساختمانی وجود نداشته باشد و یا جز فوریت های حیاتی منطقه باشد مانند زمان های بحران از این نوع بنا های بیمارستان پیش ساخته استفاده می کنند.
از نظر تنوع این سازه ها گاها بسیار کوچک و در حد یک کیوسک بوده که بعضا چرخدار و سیار می باشند و گاها بسیار بزرگ و دارای بخش های مختلف با امکانات و تجهیزات فراوانی می باشد که در ادامه انواع آنها را برسی خواهیم نمود.