کانکس کارگاهی

به کانکس های ساده که معمولا برای اسکان کارگران پروژه یا دفاتر مستقر در پروژه های ساختمانی استفاده می شود اصتلاحا کانکس کارگاهی می گویند .
 از نظر قیمت نیز مقرون بصرفه ترین نوع کانکس می باشند.